Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygglov

För en rad byggåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen ett särskilt tillstånd - bygglov. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan startbesked lämnats.

En kortfattad text om hur bygglovsprocessen går till finns att ladda ner här till höger.

Bygglovprövningen gäller lokalisering, yttre utformning och byggnadens eller anläggningens tekniska egenskaper. Ansökan om bygglov och bygganmälan inlämnas i två exemplar. Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga, men kan kräva bygganmälan.

Enklare ärenden behandlas som delegationsärende, det vill säga expedieras löpande av byggnadsinspektören. Svarstiden är en till två veckor.

Observera att kompletta bygglovshandlingar måste vara inlämnade senast 3 veckor före behandling på miljö-och byggnämndens sammanträde.

Datum för sammanträden hittar du här.

Bygglovsansökan

Ansök om bygglov kan göras under blanketter eller här till höger under länkar eller beställ en blankett från miljö- och byggnämndens expedition (tel: 0479-52 81 16 eller 0479-52 81 72).

Ansök om enklare byggärende kan göras under blanketter, eller beställ en blankett från miljö-och byggnämndens expedition (tel: 0479-52 81 16 eller 0479- 52 81 72).

Normalt ska en bygglovansökan bestå av följande:

Situationsplan

Av situationsplanen ska framgå var på tomten befintliga och planerade byggnader och biluppställningsplats finns. Skala 1:500. Underlag för situationsplan kan beställas på miljö- och byggnämndens expedition (tel 0479-52 81 16 eller 0479-52 81 72).

Nybyggnadskarta

Om tomten ligger inom detaljplanerat område och inte är bebyggd tidigare krävs nybyggnadskarta. Beställningsblankett kan laddas ner här till höger eller beställas från miljö- och byggnämndesa expedition (tel 0479-52 81 16 eller 0479-52 81 72).

Fasadritningar

Fasadritningar för de fasader som berörs av arbetena. Skala 1:100.

Planritningar

Planritningar är det som visar var det byggs till eller om. Skala 1:100.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig enligt PBL (Plan och bygglagen). När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många av fallen en kontrollansvarig. Det är miljö-och byggnämnden som beslutar om kontrollansvarig behövs eller om ansvaret för att kontrollplan följs kan ligga kvar på byggherren. Det är byggherren som utser den kontrollansvarige. Miljö- och byggnämnden ska godkänna både kontrollansvarig och kontrollplan, innan arbetet får påbörjas, med ett så kallad startbesked.

Den kontrollansvarige

  1. hjälper till att upprätta kontrollplan.
  2. ser till att kontrollplanen samt bestämmelser och villkor som gäller följs.
  3. närvarar vid tekniska överläggningar, besiktningar och miljö- och byggnämndens platsbesök.
  4. dokumenterar sina platsbesök.
  5. ger ett utlåtande som underlag för slutbesked (bevis för att åtgärden är rätt utfört och ett krav för att åtgärden fås tas i bruk).

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska dessutom vara certifierad.

Mer information:

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan startbesked lämnats.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.