Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Byggsanktionsavgifter

Här är ett utdrag ur SFS 2013:338 Plan och byggförordning, kapitel 9 om byggsanktionsavgifter. Nedanstående information ger endast exempel på avgifter.

Allmänna bestämmelser

1 § En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

Bygglov och startbesked för nybyggnad eller tillbyggnad

6 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov eller anmälan innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

7 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan tillbyggnad trots att det krävs lov eller anmälan innanbyggnadsnämnden gett ett startbesked är för ett en- eller tvåbostadshus 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Bygglov  och startbesked för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad

8 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan ändring som innebär ändrad användning av en byggnad som kräver lov är  för ett en- eller tvåbostadshus 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den santionsarea som ändringen avser.

9 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan ändring av en byggnad är:

 1. För en sådan ändring som innebär att det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.
 2. För varje ytterligare lokal 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Vissa åtgärder som kräver lov eller anmälan och startbesked

13 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är:

 1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss.
 2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
 3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig ändring av en rökkanal eller ändring av ventilation.
 4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten och avlopp.
 5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Skyltar och ljusanordingar

14 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en åtgärd i fråga om en skylt eller ljusanordning innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är för en skylt 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av skyltens area och för en ljusanordning 0,0625 prisbasbelopp.

Rivningslov och starbesked

15 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja rivning innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är:

 1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus. 1 prisbasbelopp med ett tilägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea.
 2. när det gäller en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea.

Marklov och startbesked

17 § Byggsanktionsavgiften för att påbörja en markåtgärd innan byggnadsnämnden gett ett startbesked är:

 1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt.
 2. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en allmän plats.
 3. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning i ett område utanför detaljplan.
 4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning.
 5. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean per kvadratmeter för skogsplanering.

Slutbesked

18 § Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnad i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked eller interimistiskt slutbesked är:

 1. för ett en- eller tvåbostadshus 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 2. för en komplementsbyggnad eller annan liten byggnad 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsare.
 3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller idrotstevenemang 0,6 prisbasbelopp. Detta med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
 4. för övriga byggnader 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.

Ovanstående är endast exempel på avgifter,
hela plan- och byggförordningen kan läsas här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.