Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontrollplan

Alla åtgärder som kräver bygglov eller är anmälningspliktiga ska ha en kontrollplan. Startbesked kan inte utfärdas om inte förslag till kontrollpan har lämnats in till miljö- och byggnämnden.

Kontrollplanen är grunden för det tillsyns- och kontrollsystem som infördes i plan- och bygglagen (PBL) år 1995. Den ges en tyngre roll i den nya plan- och bygglagen som gäller från och med år 2011.

Kontrollplanen ska innehålla:

 • Vilken fastighet (eller del av) som kontrollplanen avser.
 • Kontrollansvarig (KA) och sakkunniga.
 • Vad som ska kontrolleras.
 • Vad kontrollen avser (vilken byggdel).
 • Vilket underlag kontrolleras det emot? Föreskrift i handling, BBR, branschstandard, montageanvisning eller liknande.
 • Vem som utför kontrollen.
 • När kontrollen har utförts.
 • Kontrollmetod.
 • Resultat av kontrollen.
 • Åtgärd som vidtagits för att rätta eventuella fel.
 • Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnämnden.
 • När byggnadsnämnden ska göra platsbesök (i vilket byggskede?).
 • Vilket farligt avfall rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • Hur farligt avfall och annat avfall tas om hand.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.