Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Strandskydd

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att säkra allmänhetens tillgång till våra stränder. Efterhand har strandskyddet utvidgats till att även gälla skydd för den biologiska mångfalden, det vill säga växt- och djurlivet. Strandskyddszonen gäller både på land och i vatten, det vanligaste är 100 meter från strandkanten i båda riktningarna. I några fall kan strandskyddszonen vara upp till 300 meter bred.

Inom strandskyddszonen får inga nya byggnader uppföras, befintliga byggnaders användning får inte ändras och anordningar får inte utföras om det hindrar allmänheten att färdas fritt. Man får inte heller avverka, gräva, plantera eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter.

Utökat strandskydd

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose  strandskyddets syften. Länsstyrelsen har fattat nytt beslut om det utvidgade strandskyddet i Osby kommun.

Ansökan om dispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos kommunens miljö-och byggnämnd. Dessa beslut skickas sedan till länsstyrelsen som inom tre veckor ska fatta beslut om eventuell överprövning. Detta betyder att länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om de tycker att kommunen gjort en felaktig bedömning. Det krävs ett så kallat särskilt skäl för att få en ansökan om strandskyddsdispens beviljad. I lagtexten anges sex särskilda skäl som kan godkännas.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.