Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Planprogram

För del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1

Samrådsperiod: 2019-06-28 - 2019-08-09
Syfte: Utreda möjligheterna att visa på förslag inför planarbetet.

Missiv planprogramPDF
PlanprogramPDF

Upphävande av tomtindelning

Osby

Tången 10 och 11

Samrådsperiod: 2019-02-27 - 2019-03-19

Missiv samrådPDF
PlanbeskrivningPDF
Karta tomtindelning Tången 10 och 11PDF

Pågående detaljplanarbete

Osby

Tandläkaren 1

Samrådsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-04
Syfte: Komplettera befintlig detaljplan med bostadsändamål

SamrådsmissivPDF
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
RiskutredningPDF

Planpil med Samråd inrongat


Del av Osby 181:5 (överklagad)

Granskningsperiod 3: 2018-02-16 - 2018-03-08

Syfte: Att tillåta vägrestauranger, kontor, besöksanläggningar och verksamheter

PlankartaPDF

Plan- och genomförandebeskrivningPDF

Granskningsutlåtande 3PDF

HandelsutredningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

TrafikutredningPDF

Lokaliseringsprövning PDF

Planpil med antagande inringat

Kvarteret Grossören 9, 10 och 13

Samrådsperiod: 2014-09-01 - 2014-09-29
Syfte: Att möjliggöra användandet av marken för bebyggelse av centrumnära bostäder fördelat på cirka 70 lägenheter i kvartersstruktur,samt att skapa förutsättningar för handel och parkeringsgarage i bottenplan.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF 

Planpil med Samråd inrongat

Laga kraftvunna planer

Del av Osby 194:1, Nettoområdet

Laga kraft: 2019-10-09
Syfte: Att möjliggöra handel, kontor- och verksamhetsändamål
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF

Planpil med laga kraft inringat


Lönsboda 44:1, Stortorget

Laga kraft: 2019-04-17
Syfte:
Syftet med förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 är att i huvudsak bygga äldreboende.
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF

Planpil med laga kraft inringat

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild