Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kriser och krisberedskap

Osby kommun har beredskap för och särskilda planer och organisationer för en ovanlig händelse, större olycka eller annan svår påfrestning. Ett antal personer i ledningsfunktion larmas och vid behov öppnas en upplysningscentral, dit allmänheten kan ringa.

Krisledning

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa och miljö eller annan omfattande materiell skada. Det kan beröra flera av kommunens verksamheter, vilket kan innebära särskilt behov av ledning och samordning.

Krisledningsnämnd

I Osby kommun finns en särskilt Krisledningsnämnd. Det är en nämnd som kan aktiveras vid en stor olycka eller kris, då den normala organistationen inte räcker till. Krisledningsnämnden kan då överta hela eller delar av andra nämnders uppgifter. I Osby är kommunstyrelsens arbetsutskott Krisledningsnämnd. Kommundirektör, Räddningschef och/eller Beredskapssamordnare kan besluta att kommunens krisledningsgrupp ska samlas. Krisledningsgruppen ska då i tillämpliga delar följa denna plan.

Ledningsorganisation och planer