Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Äldre och riskgrupper

Här samlar vi information som rör kommunens verksamheter för äldre och andra riskgrupper för covid-19. Du kan bland annat följa våra aktuella åtgärder och smittläget bland brukare inom äldreomsorgen och LSS.

Smittläge inom äldreomsorgen och LSS

Bekräftade fall bland brukare

Just nu har vi 6 konstaterat smittade brukare inom hälsa- och välfärdsförvaltningens verksamheter.

Äldreboende

Antalet smittade brukare

Bergfast: 0

Soldalen: 0

Lindhem: 0

Rönnebacken: 5

Hemtjänsten

Antalet smittade personer med hemtjänstinsatser: 1

LSS-verksamheten

Antalet smittade brukare inom gruppbostäder: 0

Vill du veta mer om smittspridningen i Skåne?

I Region Skånes trendrapport uppdateras statistiken dagligen över det totala antalet covid-19-fall i Skåne.

Region Skånes trendrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-enhet

För att minimera spridningen av coronaviruset har en särskild, isolerad enhet för covid-smittade öppnat på äldreboendet Lindhem.

På covid-enheten Arken vårdas smittade personer som

  • bor i eget boende och behöver insatser dygnet runt, men som inte är så dåliga att de behöver sjukhusvård
  • skrivs ut från sjukhuset med kvarvarande covid-smitta och behöver någon form av eftervård som inte kan tillgodoses i det egna boendet eller på särskilt boende.

Syftet med enheten är att minska risken för att smittan förs vidare till hemtjänstpersonal, närstående och andra som brukarna träffar i sin vardag.

Besök på äldreboenden

Stopp för besök på äldreboenden

Vi avråder starkt från att besöka kommunens särskilda boenden för äldre för tillfället. Vi vädjar till anhörigas förståelse i denna svåra tid.

Anpassade besök i undantagsfall

I undantagsfall, om den boende har särskilt stora behov av att träffa sina närstående eller om den boende vårdas i livets slutskede, erbjuder vi anpassade besök.

Ring telefonummer 070-988 85 26 vardagar mellan klockan 8.00-9.30 för att boka ett anpassat besök på något av våra äldreboenden i kommunen.

Förebyggande hembesök

Hembesöken som tidigare erbjudits till personer som fyller 77 år har pausats till följd av ökad smittspridning i Skåne. Besöken kommer att återupptas när läget förbättrats och de som ännu inte hunnit få något besök under år 2020 kommer erbjudas ett nytt tillfälle.

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt är pausad tills vidare.

Dagverksamheter för äldre

Dagverksamheten Gläntan håller öppet i anpassad form. Det innebär att vi tar emot max fem gäster per dag och att vi noggrant tillämpar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Dagverksamheten Ljuspunkten håller stängt tills vidare.

Restauranger

Restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har stängt serveringen för externa besökare och medarbetare.

 

Smittförebyggande arbete inom äldreomsorgen

Utrustning och rutiner

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal inom äldreomsorgen har under våren fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir i förebyggande syfte i det vårdnära arbetet om det finns brukare som har konstaterats smittade i en boendegrupp eller hemtjänstgrupp.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde. Som en extra åtgärd använder de dessutom numera munskydd i ansiktsnära omvårdnadssituationer hos de mest sköra individerna, det vill säga när man är ansikte mot ansikte med ett mindre avstånd än en meter.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment görs en bedömning om långärmat plastförkläde ska användas.

Provtagning av personal

Provtagning görs för att kunna konstatera om symtomen beror på covid-19 eller om det har andra orsaker. Provtagning av personal möjliggör att de medarbetare som konstateras vara friska snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Personal inom kommunal vård och omsorg som uppvisar symptom för covid-19 ska testas för viruset om de uppfyller följande kriterier:

  • har direkt patientkontakt
  • har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete
  • jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg och LSS
  • ingår i smittspårning.

 

Övrig information

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.

Mår du psykiskt dåligt på grund av covid-19?

Äldrelinjen riktar sig till dig som är mår dåligt och vill ha någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 08:00-19:00 och helger 10:00 -16:00.
Telefonnummer: 020-22 22 33

Äldrelinjen - Mind länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen Mind