Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till äldre, riskgrupper och anhöriga

Här samlar vi information som rör våra verksamheter för äldre och andra riskgrupper för covid-19.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Stopp för besök på äldreboenden

Vi avråder starkt från att besöka kommunens särskilda boenden för äldre för tillfället. Vi vädjar till anhörigas förståelse i denna svåra tid.

I undantagsfall, om den boende har särskilt stora behov av att träffa sina närstående eller om den boende vårdas i livets slutskede, erbjuder vi anpassade besök.

Förlängda åtgärder för att bromsa smittspridningenöppnas i nytt fönster

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt, som till stor del varit pausad på grund av covid-19, startade upp igen den 7 september. Växelvården kommer att erbjudas på den enhet på Lindhem som förberetts som kohortavdelning för covid-19-smittade men som hittills inte har behövt användas för det syftet.

Förebyggande hembesök

Hembesöken som tidigare erbjudits till personer som fyller 77 år har pausats till följd av ökad smittspridning i Skåne. Besöken kommer att återupptas när läget förbättrats och de som ännu inte hunnit få något besök under år 2020 kommer erbjudas ett nytt tillfälle.

Dagverksamheter för äldre

Sedan den 7 september håller dagverksamheten Gläntan öppet i anpassad form. Det innebär att vi tar emot max fem gäster per dag och noggrant tillämpar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Dagverksamheten Ljuspunkten håller stängt tillsvidare.

Restauranger

Restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har stängt serveringen för externa besökare och medarbetare.

Förebyggande arbete inom äldreomsorgen för att hindra smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal imon äldreomsorgen har under våren fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning och rutiner inom vård och omsorg

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir i förebyggande syfte i det vårdnära arbetet om det finns brukare som har konstaterats smittade i en boendegrupp eller hemtjänstgrupp.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde. Som en extra åtgärd använder de dessutom numera munskydd i ansiktsnära omvårdnadssituationer hos de mest sköra individerna, det vill säga när man är ansikte mot ansikte med ett mindre avstånd än en meter.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment görs en bedömning om långärmat plastförkläde ska användas.

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.

Vill du prata med någon?

Äldre som känner oro och vill ha någon att prata med kan ringa vår sociala samordnare. Öppet på vardagar kl. 13.00-16.00 och du kan ringa vi telefon, WhatsApp eller FaceTime.

0709-888 526

Äldrelinjen Mind