Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till elever och vårdnadshavare

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i dagsläget är bedömningen att friska elever ska gå i skolan. Elever i grundskolan och motsvarande skolformer har skolplikt, och förväntas därför vara i skolan. Under höstterminen studerar även gymnasieelever på plats i skolan, efter en vår med distansundervisning.

Stanna hemma vid symtom

För att minska risken för smittspridning av covid-19 behöver vårdnadshavare och elever vara uppmärksamma på tidiga symtom och stanna hemma.

Symtom på covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Symtom hos barn och unga

Om ingen provtagning på covid-19 har gjorts behöver eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar efter insjuknandet kan hen åtgergå till skolan.

Provtagning

För att eleverna nu ska kunna komma tillbaka till skolan tidigare när allmäntillståndet tillåter, trots att lindriga symtom kvarstår, rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning vid symtom som skulle kunna bero på covid-19.

Provtagning kan ske genom självtest, antingen hemma eller på en provtagningsplats, som beställs via 1177. För barn som är mellan 6 och 12 år sker beställningen via vårdnadshavare eller ombud, medan barn som är över 13 år beställer testet själva. Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Provtagning på barn och unga - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ test till barn och ungdomar – 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolebarn (upp till 6 år)

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19 så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Barn i förskoleålder har oftast fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Det kan dessutom vara obehagligt med provtagning vid varje förkylning hos små barn, och svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning är aktuellt.

Vid exempelvis torrhosta och lätt snuva kan barnet återgå till förskolan om det har gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. 

Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller vårdcentral.

Symtom i familjen

I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola kan gå till skolan så länge de är symtomfria, även om någon i hemmet är sjuk i covid-19. För övriga i samhället gäller att man ska stanna hemma och följa olika förhållningsregler om man bor med någon som har bekräftad covid-19, oavsett om man själv har symtom eller inte.

Vårdnadshavare som har förkylningssymtom ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Du som bor med eller har haft nära kontakt med någon som har covid-19 - 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder för att minska smittspridning i skolorna

Gymnasieskola

Kommunens gymnasieskolor har vidtagit åtgärder för att säkerställa att eleverna och personalen får en trygg och säker arbetsmiljö:

 • Rasterna schemaläggs på olika tider eller sker i olika uppehållsrum för att minska antalet personer som uppehåller sig i samma utrymme samtidigt.
 • Ökad städning.
 • Alla elever och personal ska tvätta av bänkar och stolar när de lämnar sin sal efter avslutat block.
 • Anpassningar i klassrummen, till exempel att de vädras regelbundet och att eleverna sprider ut sig i mindre grupper för att minska antalet personer i samma klassrum.
 • Mellan den 2 och 17 november ställs all fysisk idrottsundervisning i gymnasieskolorna in, på grund av den ökade smittspridningen i Skåne.

Förskola och grundskola

Kommunens grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster