Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Within PO1 & PO2

Projekten Within PO1 & PO22 genomförs gemensamt av ett antal kommuner. Osby är en av dem. De andra är Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Hörby. Projektägare är Kristianstads kommun.

Within PO1

Projektet ska pågå under perioden 2016-02-02 - 2019-01-31.

Projekt Within po 1 grundar sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i utanförskap. Målgruppen utgör ett prioriterat arbetsområde för samtliga berörda kommunala verksamheter inom ex utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Arbetet har en stark politisk förankring i Skåne Nordost, bl.a via Målbild 2020. Kommunerna i Nordöstra Skåne har en förhållandevis låg andel högskoleutbildade, en lägre sysselsättningstillväxt än sydvästra Skåne och hög andel som hoppar av gymnasiestudierna.

Förstudien pekade på ett antal avgörande brister i arbetet med inaktiva/unga i utanförskap:

 • Kortsiktighet om insatser och kostnader.
 • Brist på helhetsperspektiv och samsyn.
 • Stuprörsorganisering.
 • Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

Projekt Within po1 tar sikte på dessa brister och har som övergripande mål att minska antalet unga i utanförskap. Insatserna kommer att handla om:

 • Konkret och organisatorisk samverkan mellan partners
 • Förstärkt kompetens kring psykisk hälsa/ohälsa hos medarbetare och förtroendevalda, i syfte att utveckla en mer jämställd hälsa.
 • Utveckling av nya metoder och kunskapshöjning för medarbetare och förtroendevalda, med mål om långsiktig implementering.
 • Avgränsad aktivitet gentemot ungdomar i syfte att utveckla nya mötesplatser, konkret och virtuellt.
 • Utökat arbetslivs/näringslivssamarbete via bland annat arbetsplatsambassadörer.

Projekt Within po1 leds under ett "Projektparaply", bestående av projektledning, administration och fyra Nordostskånska kommuner med Kristianstads kommun som ägare.

Långsiktiga effekter

Projekt Within po1:s långsiktiga effekter handlar om att medarbetare inom berörda verksamheter ska kunna utveckla sitt arbete gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap i samarbete med andra kollegor. Detta utan att möta organisatoriska hinder. En mer holistisk samsyn förväntas. Projektet bidrar på så vis till visionen i "Det öppna Skåne" om människors lika värde, likvärdiga möjligheter och social hållbarhet.

Fler i arbete

Under 2015 har samverkande kommuner sökt och beviljats ESF-stöd för insatser gentemot målgruppen inaktiva/unga i utanförskap - Within po 2. Detta utvecklingsarbete genomförs parallellt med Within po1 och är inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntas hitta synergier sinsemellan och på så vis optimera sina projektresultat. Utvärderingsarbetet kommer att bli ett viktigt gemensamt arbetsinstrument för alla berörda - vad gäller metod, organisation och hållbart arbetssätt.

Within PO2

Ett projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden.

Projektet ska pågå under perioden 2015-10-15 - 2018-10-15.

Within genomförs i följande kommuner:

 • Kristianstad
 • Hässleholm
 • Osby
 • Bromölla
 • Östra Göinge
 • Hörby

I Within är projektmålet att minska antalet unga i utanförskap i Skåne Nordost-kommunerna.

Målgruppen är unga och unga vuxna, mellan 15-24 år, som varken arbetar eller studerar, inskriva på Arbetsförmedlingen eller får kommunalt försörjningsstöd. Målgruppen omfattar även de som riskerar att hamna i de grupperna. Tidigare forskning och erfarenhet pekar på att nyckeln till att nå unga och unga vuxna i denna grupp är ett bra bemötande. Det är viktigt att se ungdomen som en individ i målgruppen och inte som en enhetlig grupp. Kartläggning anpassas efter enskilda behov så långt det går.

För att uppnå projektmålet har projektet satt upp följande, övergripande delmål som gäller för samtliga kommuner:

 • Utveckla förhållningssätt/bemötande, samt utveckla nya arenor för möten med ungdomar. Prova nya arbetssätt/metoder och göra kontinuerlig utvärdering av dessa.
 • Av projektets totala målgrupp a' 1095 deltagare förväntas samtliga identifieras. Ungdomarna ska motiveras till att gå vidare till studier eller arbete.
 • Within kommer att arbeta med ett specifikt mål för jämställdhet och icke-diskriminering som bygger på att e individen. Utifrån förstudien och arbetsgruppen beskrivs flickors psykiska ohälsa ha otydligare symptom som kan vara svåra att uppfatta och identifiera. På samma sätt ska pojkars utagerande beteende vid ohälsa studeras. Projektet kommer att ha som mål att utveckla metod för att lättare uppfatta dessa signaler.

I Osby kommun har vi utformat fyra stycken specifika delmål för hur vi ska arbeta:

 • Samtliga ungdomar som finns inom det Kommunala Aktivitetsansvaret ska ha en kontakt med kommunen. De ska ha en plan för återgång till studier i första hand och i andra hand insatser inom Arbetsförmedlingen.
 • Förebyggande arbete ska leda till att färre ungdomar finns inom det Kommunala Aktivitetsansvaret. Vi ska kunna hjälpa dem innan de faller utanför systemet.
 • Antalet ungdomar som vid 20 årsålder har en gymnasieexamen ska öka.
  Antalet ungdomar på listan för det Kommunala Aktivitetsansvaret ska minska.

Projektet har inte som syfte att skapa egna struktuer, utan hitta och förbättra befintliga strukturer. Under projektets gång kommer det övergripande arbetet handla om att ta fram en ”applikationsmodell”. Denna ska spegla Osby kommun och dess verksamhetsområden samt hur vi tillsammans ska arbeta med målgruppen efter projekttidens slut.

Applikationsmodellen för samverkan i kommunen ska förankras bland chefer och politiker i berörda arbetsområden och nämnder.

Exempelbild